ทดสอบการใช้งาน shortcode ของ PromptPay plugin

ทดสอบการใช้งาน shortcode ของ PromptPay plugin

promptpayqr id="0841234567" amount="50.80"