Twenty Four

(Inprogress) Twenty Four – Blog and Portfolio WordPress Theme
เป็น Theme ที่ใช้ใน https://jojoee.com ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาครับ
เมื่อพัฒนาเสร็จจะอัพขึ้น Github ให้ผู้ที่สนใจศึกษา หรือนำไปใช้

โดยอีกจุดประสงค์หนึ่งของ Theme ในแง่ของการพัฒนา
ก็คือเพื่อศึกษาการทำงานและทดสอบการ Customize WordPress ในทุก Feature ไม่ว่าจะเป็น

 • หลักการทำงานของ wordpress
 • ขั้นตอนการพัฒนา theme / plugin wordpress
 • Hook
 • Custom admin page
 • Log
 • Post Type
 • Custom Query
 • Taxonomy
 • Widget
 • Custom Field
 • Theme Customizer
 • Theme Option / Theme Option Framework
 • Ajax with WordPress
 • WordPress Database
 • WordPress with custom Database
 • Theme Framework
 • Localization / Translation
 • WordPress Design Pattern
 • WordPress Hierarchy
 • etc.