DIY – Basic Cache System

หลักการทำงานทั่วๆไปของ website ปัจจุบัน จะมีลำดับการทำงานแบบนี้ครับ 1. user เข้าหน้า website (user ส่ง request ไปที่ web server) 2. server ประมวลผล 3. server ดึงข้อมูลมาจาก database 4. server ได้รับข้อมูลจาก database แล้วนำมาประมวลผลอีกรอบ 5. server ประมวลผลเสร็จส่งไฟล์กลับไปให้ ซึ่งขั้นตอนทั้ง ก็จะให้ memory ในการทำงาน แต่เมื่อเราทำระบบ cache file, server ก็จะใช้ memory ในการทำงานน้อยลงมาก เช่น การ cache HTML ไฟล์จะช่วยลดได้ดังนี้ ข้อ “2” ก็ไม่ต้องแล้ว หา cache file ก็พอ ข้อ “3” ไม่ต้องไปดึงข้อมูลมาจาก…

Read more...